Love for Dansk Kapelmesterforening

1.

1.1

1.2

1.3

Navn, formål og hjemsted

Dansk Kapelmesterforening er en sammenslutning af kapeImestre/dirigenter.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes kunstneriske, faglige og økonomiske interesser.

Foreningens hjemsted er København.


2.

2.1


Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages kapeImestre/dirigenter, der har en anerkendt uddannelse som dirigent, eller som har virket professionelt som dirigent eller
kunstnerisk ansvarlig kapelmester i betydeligt omfang og kvalitet med professionelle ensembler.


2.2Optagelse i foreningen kan ske efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen, som træffer den endelige afgørelse. Afslag skal ikke begrundes over for ansøgeren.

2.3 Udmeldelse kan ske ved skriftlig meddelelse til foreningen med 3 måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli.


3.

3.1

 


Interessevaretagelse

Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af foreningen indgåede aftaler om brug af ophavsretligt beskyttet indhold, som medlemmerne har ophavsretten til.

3.2


I kraft af medlemskabet af Dansk Kapelmesterforening overdrager ethvert medlem til
foreningen en ikke-eksklusiv ret til på medlemmets vegne at indgå aftaler om og op-
kræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold, i henhold til foreningens
beslutninger inden for de til enhver tid gældende formålsbestemmelser. Overdragelsen
gælder i det omfang, medlemmet har de pågældende rettigheder i behold. Medlemmet
bemyndiger foreningen til at foretage ethvert retsligt eller faktisk skridt i forbindelse
med varetagelsen af denne ret. Foreningen kan på medlemmets vegne påtale enhver
krænkelse af disse rettigheder. Foreningen kan indgå repræsentationsaftaler med til-
svarende udenlandske organisationer.


3.3


Foreningen kan overlade forvaltningen af de i denne bestemmelse angivne aftaler eller dele heraf til andre organisationer, herunder foreninger under Copydan.


3.4

Overdragelsen omfatter blandt andet rettigheder, som varetages af de kollektive for-
valtningsorganisationer så som Copydan-foreningerne, som foreningen er medlem af.
Medlemmerne har ret til at få oplyst, på hvilke områder der er indgået aftaler.


4.

4.1

4.2

 


Kontingent

Indskud og kontingent fastsættes for det følgende regnskabsår af den ordinære generalforsamling.

Medlemmer fritages for kontingent, når de er fyldt 65 år og i de sidste 15 år har stået som medlem, eller når særlige forhold taler derfor.

4.3 Er kontingentet ikke indbetalt senest 2 måneder efter opkrævning, kan bestyrelsen beslutte, at medlemmet slettes af foreningen. Genoptagelse kan ske, såfremt nyt indskud samt skyldigt kontingent betales.


5.

5.1


 


Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og fire andre medlemmer. Samtlige bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for tre år ad gangen, således at der et år vælges formand og hvert af de følgende to år to bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen to suppleanter til bestyrelsen.

5.2


 

Udtræder formanden i valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig med en formand for tiden frem til den først-kommende ordinære generalforsamling, hvor generalforsamlingen vælger en ny formand for den resterende valgperiode. Udtræder et bestyrelsesmedlem i medlemmets valgperiode, indtræder en suppleant for den resterende valgperiode.

5.3

5.4

5.5

 

Kun i Danmark bosiddende medlemmer af foreningen er valgbare til bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, en sekretær og en kasserer.

Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt (prokura).

5.6

 

Bestyrelsen træffer beslutning i et møde, der også kan afvikles elektronisk. Bestyrelsen er beslutnings-dygtig, når mindst fire medlemmer deltager i beslutningen.

5.7

 

Der udarbejdes referat af det under bestyrelsesmøderne besluttede. Referatet underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Fraværende bestyrelsesmedlemmer med bemærkning herom.

5.8

 

Det påhviler kassereren at føre regnskab over foreningens indtægter 0g udgifter samt forelægge dette for den statsautoriserede revisor. Det af bestyrelsen og revisor påtegnede regnskab fremlægges på den årlige generalforsamling til godkendelse.

5.9

 

Bestyrelsen drager omsorg for at overførsler fra foreningen til Kapelmesterfonden sker i overensstemmelse med vedtægterne og lovgivningen.

5.10

Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder kassereren og sekretæren, modtager et passende honorar, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art 0g arbejdets omfang. Herudover dækker foreningen bestyrelsesmedlemmernes udlæg i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

5.11

Bestyrelsen kan indgå aftale med en juridisk konsulent om bistand og rådgivning vedrørende foreningens virksomhed.


6.

6.1

6.2

 
Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling skal med mindst 14 dages varsel indkaldes hvert år til af-
holdelse inden udgangen af april måned.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 
  1. Årsberetning
  2. Regnskabsaflæggelse
  3. Evt. valg af formand
  4. Valg til bestyrelsen
  5. Valg af suppleanter
  6. Valg af statsautoriseret revisor
  7. Evt. forslag fra medlemmer eller bestyrelsen
  8. Fastsættelse af indskud og kontingent
  9. Eventuelt

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sendt pr. post eller mail til formanden senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse.


6.3Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom med forslag til dagsorden. Fremsættes ønske om ekstraordinær generalforsamling, indkalder formanden inden 14 dage til ekstraordinær generalforsamling med mindst
14 dages varsel.


6.4

 


Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling sker med almindelig post eller e-mail til hvert medlem med oplysning om dagsordenen.

6.5

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

6.6

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt dirigenten bestemmer dette, eller et medlem fremsætter ønske herom.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.7 Et medlem, der er forhindret i at deltage i en generalforsamling, kan afgive skriftlig fuldmagt til et andet medlem af foreningen. Intet medlem af foreningen kan dog repræsentere mere end tre fraværende medlemmer ved fuldmagt.
6.8 Der udarbejdes referat af de under generalforsamlingen trufne beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten


7.

7.1

7.2


Årsregnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret.

Der udarbejdes et årsregnskab over foreningens indtægter og udgifter. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor. Det af bestyrelsen godkendte og af revisor påtegnede regnskab forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.


8.

8.1

 


Ændring af foreningens love

Forslag om lovændringer skal forelægges en generalforsamling til vedtagelse. Til vedtagelse kræves, at mindst 6/10 af de fremmødte stemmer for forslaget.

8.2 Forslag til lovændringer skal fremsendes til hvert enkelt medlem samtidig med generalforsamlingens indvarsling.


9.

9.1

 


Opløsning

Forslag om foreningens opløsning skal forelægges på en i den anledning med mindst 14 dages varsel indkaldt generalforsamling.

9.2


 

Foreningens opløsning kan kun vedtages, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer giver møde, og 3/4 af disse medlemmer stemmer for forslaget. Møder ikke det tilstrækkelige antal stemmeberettigede medlemmer, sammenkaldes med mindst otte dages varsel en ny generalforsamling, der uanset det fremmødte antal kan vedtage det foreliggende forslag med 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer.

9.3 Ved foreningens opløsning tilfalder dens midler KAPELMESTERFONDEN.


Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. april 2013.