Dansk Kapelmesterforening

Generelle
politikker for administration, fradrag og fordelingspolitik godkendt af

Dansk
Kapelmesterforenings generalforsamling

Generelle principper

Dansk Kapelmesterforening og Kapelmesterfonden
forvalter vederlag fra visse Copydan AV-foreninger til kapelmestre og
dirigenter samt midler opkrævet af Gramex til kulturelle, sociale og
uddannelsesformål.

Rettighedsforvaltningen foregår på baggrund af
regler i ophavsretsloven samt lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.
Fordelingen foretages med henblik på lige vilkår for alle kapelmestre,
medlemmer såvel som ikke-medlemmer af Dansk Kapelmesterforening og på baggrund
af deres faktiske medvirken.

Rettighedshaverdefinition

Rettighedshaverne er professionelle udøvende
kapelmestre og dirigenter, hvis præstationer danner grundlag for
udnyttelsesvederlagene.

Dokumentation og
registreringsgrundlag

Enhver
rettighedshaver er forpligtet til at fremlægge dokumentation for, at
vedkommende er berettiget til at modtage vederlag, og at rettighederne ikke er
overdraget til producenten/tv-stationen. Er der ikke fremlagt korrekt
dokumentation, udbetales der ikke vederlag til rettighedshaveren.

Registreringsgrundlaget
udgøres af:

 • Honorarlister fra Danmarks
  Radio/privat producent
 • Kontrakter, dvs. dokumenter
  underskrevet af den medvirkende og arbejdsgiver, der dokumenterer, at der er
  udbetalt honorar for musikalsk medvirken i TV i optjeningsåret

Individuel fordeling

Der
skal i videst muligt omfang ske individuel fordeling baseret på dokumenterede
rettigheder. Hvis omkostningerne ved at gennemføre individuel fordeling på et
givent område vil være uforholdsmæssigt høje i forhold til det konkrete
vederlag, kan vederlaget anvendes til kulturelle, sociale eller
uddannelsesmæssige formål.

Udbetaling af individuelle vederlag

Udbetaling af individuelle vederlag vil ske
senest ved udgangen af september måned i året efter optjeningsåret.

Hvis objektive grunde forhindrer overholdelse
af fristen for den årlige udbetaling i september måned, vil udbetalingen ske
snarest muligt herefter.

Individuelt fordelte vederlag udbetales
direkte til rettighedshaverne ved bankoverførsel – evt. via NemKonto- systemet.

Det udbetalte vederlag indberettes til SKAT.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne fratrækkes før
fordeling af vederlag. Administrationsomkostningerne udgøres af de direkte
omkostninger, der har været for de enkelte områder samt fællesomkostninger, der
fordeles mellem rettighedsområderne på grundlag af de respektive vederlags
forholdsmæssige andel af de samlede indkomne vederlag.

Rettighedshavere, der ikke er medlem af Dansk
Kapelmesterforening, fratrækkes 10 % i administrationsgebyr, dog max. kr. 5.000
i samlet administrationsgebyr pr. rettighedshaver før udbetaling.

Dansk Kapelmesterforening har ikke
investeringer eller enheder, der ejes eller kontrolleres.

Midler til kulturelle, sociale eller
uddannelsesmæssige formål

Udbetalte midler fra Copydan AVU-medier, Copydan KulturPlus og Gramex
anvendes til kulturelle, sociale eller uddannelsesformål.Støtte til disse formål  sker i overensstemmelse med den af  Copydan AV-foreningernes trufne
medlemsbeslutning  samt de til enhver tid
fastsatte retningslinjer i Gramex. Udlodningen foretages af Dansk
Kapelmesterforenings bestyrelse, som sørger for, at ingen med direkte eller
indirekte interesse i en given udlodning deltager i beslutningen herom.

Hensættelser

Der foretages på de enkelte fordelingsområder
hvert år en hensættelse til dækning af senere indkomne krav. Forældelsesfristen
er på tre år, hvorefter hensættelser, som ikke er kommet til udbetaling, opløses
og herefter  indgår  i den førstkommende fordeling.

Hensættelser er foreløbigt fastsat til 10 %.

Ufordelbare midler

Vederlag, der ikke kan fordeles på grund af
uindentificerbare rettighedshavere, opløses og indgår herefter i den
førstkommende fordeling.

Særligt
vedr. de enkelte områder

 • Copydan Arkiv

Vederlag opkrævet
af Copydan Arkiv for udnyttelse af arkivproduktioner mv. til fordeling blandt
kapelmestre foretages af Performex.

 • Copydan AVU-medier

De modtagne midler
opkrævet af Copydan AVU-medier for udnyttelse af TV-udsendelser mv. til
undervisningsbrug og kundskabsformidling uddeles efter ansøgning til kulturelle,
sociale og uddannelsesmæssige formål.

 • Copydan KulturPlus

Dansk
Kapelmesterforening modtager vederlag opkrævet af Copydan KulturPlus som
kompensation for rettighedshavernes tab ved lovlig privatkopiering uddeles
efter ansøgning til understøttelse af vækstlag og nytænkende tiltag.

 • Copydan Verdens TV

Dansk
Kapelmesterforening modtager vederlag opkrævet af Copydan Verdens TV for
kabeloperatørers m.fl. distribution, digitale tjenester og anden udnyttelse til
fordeling blandt kapelmestre og dirigenter. Det modtagne vederlag uddeles
individuelt på basis af indtjening, som fremgår af indsendte kontrakter, udsendelses-
og honorarlister fra DR samt rettighedshavernes egne indsendte oplysninger.

 • Gramex

Dansk
Kapelmesterforening modtager vederlag opkrævet af Gramex for offentlig
fremførelse af udgivne lydoptagelser. Det modtagne vederlag uddeles efter
ansøgning ti l kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige formål.

Godkendt på Dansk kapelmesterforenings
generalforsamling 20. april 2023