Fordelingspolitik

Dansk Kapelmesterforening 

Generelle politikker for administration, fradrag og fordelingspolitik godkendt af Dansk Kapelmesterforenings generalforsamling.

 

Generelle principper

Dansk Kapelmesterforening og Kapelmesterfonden forvalter vederlag fra visse Copydan AV-foreninger til kapelmestre og dirigenter samt midler opkrævet af Gramex til kulturelle, sociale og uddannelsesformål.

Rettighedsforvaltningen foregår på baggrund af regler i ophavsretsloven samt lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Fordelingen foretages med henblik på lige vilkår for alle kapelmestre, medlemmer såvel som ikke-medlemmer af Dansk Kapelmesterforening og på baggrund af deres faktiske medvirken.

 

Rettighedshaverdefinition

Rettighedshaverne er professionelle udøvende kapelmestre og dirigenter, hvis præstationer danner grundlag for udnyttelsesvederlagene.

 

Dokumentation og registreringsgrundlag

Enhver rettighedshaver er forpligtet til at fremlægge dokumentation for, at vedkommende er berettiget til at modtage vederlag, og at rettighederne ikke er overdraget til producenten/tv-stationen. Er der ikke fremlagt korrekt dokumentation, udbetales der ikke vederlag til rettighedshaveren.

Registreringsgrundlaget udgøres af:

  • Honorarlister fra Danmarks Radio/privat producent
  • Kontrakter, dvs. dokumenter underskrevet af den medvirkende og arbejdsgiver, der dokumenterer, at der er udbetalt honorar for musikalsk medvirken i TV i optjeningsåret

 

Individuel fordeling

Der skal i videst muligt omfang ske individuel fordeling baseret på dokumenterede rettigheder. Hvis omkostningerne ved at gennemføre individuel fordeling på et givent område vil være uforholdsmæssigt høje i forhold til det konkrete vederlag, kan vederlaget anvendes til kulturelle, sociale eller uddannelsesmæssige formål.

 

Udbetaling af individuelle vederlag

Udbetaling af individuelle vederlag vil ske senest ved udgangen af september måned i året efter optjeningsåret.

Hvis objektive grunde forhindrer overholdelse af fristen for den årlige udbetaling i september måned, vil udbetalingen ske snarest muligt herefter.

Individuelt fordelte vederlag udbetales direkte til rettighedshaverne ved bankoverførsel – evt. via NemKonto- systemet.

Det udbetalte vederlag indberettes til SKAT.

 

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne fratrækkes før fordeling af vederlag. Administrationsomkostningerne udgøres af de direkte omkostninger, der har været for de enkelte områder samt fællesomkostninger, der
fordeles mellem rettighedsområderne på grundlag af de respektive vederlags forholdsmæssige andel af de samlede indkomne vederlag.

Rettighedshavere, der ikke er medlem af Dansk Kapelmesterforening, fratrækkes 10 % i administrationsgebyr, dog max. kr. 5.000 i samlet administrationsgebyr pr. rettighedshaver før udbetaling.

Dansk Kapelmesterforening har ikke investeringer eller enheder, der ejes eller kontrolleres.

 

Midler til kulturelle, sociale eller uddannelsesmæssige formål

Udbetalte midler fra Copydan AVU-medier, Copydan KulturPlus og Gramex anvendes til kulturelle, sociale eller uddannelsesformål. Støtte til disse formål  sker i overensstemmelse med den af  Copydan AV-foreningernes trufne medlemsbeslutning  samt de til enhver tid fastsatte retningslinjer i Gramex. Udlodningen foretages af Dansk Kapelmesterforenings bestyrelse, som sørger for, at ingen med direkte eller indirekte interesse i en given udlodning deltager i beslutningen herom.

 

Hensættelser

Der foretages på de enkelte fordelingsområder hvert år en hensættelse til dækning af senere indkomne krav. Forældelsesfristen er på tre år, hvorefter hensættelser, som ikke er kommet til udbetaling, opløses
og herefter  indgår  i den førstkommende fordeling.

Hensættelser er foreløbigt fastsat til 10 %.

 

Ufordelbare midler

Vederlag, der ikke kan fordeles på grund af uindentificerbare rettighedshavere, opløses og indgår herefter i den førstkommende fordeling.

 

Særligt vedr. de enkelte områder

  • Copydan Arkiv

Vederlag opkrævet af Copydan Arkiv for udnyttelse af arkivproduktioner mv. til fordeling blandt kapelmestre foretages af Performex.

  • Copydan AVU-medier

De modtagne midler opkrævet af Copydan AVU-medier for udnyttelse af TV-udsendelser mv. til undervisningsbrug og kundskabsformidling uddeles efter ansøgning til kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige formål.

  • Copydan KulturPlus

Dansk Kapelmesterforening modtager vederlag opkrævet af Copydan KulturPlus som kompensation for rettighedshavernes tab ved lovlig privatkopiering uddeles efter ansøgning til understøttelse af vækstlag og nytænkende tiltag.

  • Copydan Verdens TV

Dansk Kapelmesterforening modtager vederlag opkrævet af Copydan Verdens TV for kabeloperatørers m.fl. distribution, digitale tjenester og anden udnyttelse til fordeling blandt kapelmestre og dirigenter. Det modtagne vederlag uddeles individuelt på basis af indtjening, som fremgår af indsendte kontrakter, udsendelses- og honorarlister fra DR samt rettighedshavernes egne indsendte oplysninger.

  • Gramex

Dansk Kapelmesterforening modtager vederlag opkrævet af Gramex for offentlig fremførelse af udgivne lydoptagelser. Det modtagne vederlag uddeles efter ansøgning til kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige formål.

 

Godkendt på Dansk kapelmesterforenings
generalforsamling 2. maj 2024