Støttemuligheder

Dansk Kapelmesterforening administrerer de kollektive rettighedsmidler fra Gramex og Copydan (AVU-medier og KulturPlus)

Der kan søges om støtte fra de kollektive midler til:

1) musikfremmende formål, som kan være livefremførelse som er dirigent-/kapelmesterrelaterede (koncerter, musikteater, festivals, turnéer m.v.) og fonogrammer (indspilning og udgivelse af CD’er med ensembler/orkester/kor) som er dirigent-/kapelmesterrelaterede.

2) uddannelsesformål som er dirigent- /kapelmesterrelaterede (studierejser, deltagelse i kurser, konkurrencer m.v.)

Med rettighedsmidlerne fra AVU-medier ydes også tilskud til fagrelevante bogudgivelser (lærebøger, biografier m.v.).”Den kollektive 1/3″ fra KulturPlus er udelukkende baseret på kunstnere, der yder nyskabende bidrag til dansk musik, samt CD-projekter, der vil få svært ved at tjene sig hjem gennem salg alene.

De kollektive midler kan søges af alle, og der kræves ikke medlemskab af en organisation. Det er dog en betingelse for støtte, at der på projektet, indspilningen eller kurset medvirker en kapelmester, dirigent, orkester- eller ensembleleder. Der skal anvendes et særligt legatansøgningsskema, der kan rekvireres hos sekretæren eller downloades her på siden. Budget samt projektbeskrivelse skal vedlægges. Ansøgningerne behandles løbende på de 8-10 årlige bestyrelsesmøder. For at komme i betragtning skal ansøgningen være indsendt til sekretæren senest en måned inden projektet gennemføres (dato for koncerten, premieren, rejsen o.s.v.).

Kabel-TV

Alle kapelmestre og dirigenter, som har medvirket i TV-produktioner, transmissioner eller genudsendelser på TV, er berettiget til at modtage Kabel-TV-vederlag.

Foreningen Copydan Verdens TV, der repræsenterer bl.a. de skabende og udøvende kunstnere, producenter og TV-stationer, opkræver vederlag fra brugerne, f.eks. antenne- og boligforeninger og hoteller. Pengene bliver samlet i en pulje, som herefter fordeles mellem alle medlemsorganisationerne. På vegne af Copydan står Dansk Kapelmesterforening for udbetalingen af vederlag til de rettighedshavende kapelmestre og dirigenter.

Da Kabel-TV-vederlaget til de individuelle rettighedshavere beregnes på grundlag af førstegangshonoraret, skal man kunne dokumentere, at man har medvirket i TV-produktionen ved hjælp af en kontrakt med TV- eller produktionsselskabet. Udbetalingsspecifikationer kan også være gavnlige, når der er tale om genudsendelse, men også her er det en fordel, hvis man har gemt originalkontrakten.

Af kontrakten eller lønspecifikationen skal fremgå det beløb, der er betalt for selve arbejdet/præstationen som dirigent eller kapelmester. Dette er vigtigt, da mange kapelmesterkontrakter også omfatter honorar til musikere m.m. Kun kapelmesterens eget honorar tæller med i beregningen af Kabel-TV.

Beregningen og fordelingen af Kabel-TV-vederlag finder sted hvert år i august/september måned for det foregående kalenderår. Kontrakter eller anden dokumentation skal være indsendt til foreningens kasserer inden 15. juni (se adressen nedenfor).

Vi må opfordre til, at man selv holder sig ajour med, hvilke TV-produktioner der er blevet genudsendt, enten gennem dagspressen eller ved, at man forhører sig hos den afdeling i TV-eller produktionsselskabet, der har udfærdiget den oprindelige kontrakt. Og husk at gemme alle kontrakter, der vedrører TV-produktion eller transmission!